BOKNINGSREGLER FÖR GUIDADE TURER & MTB PAKET

BOKA EN GUIDAD TUR ELLER ETT MTB-PAKET
Bokning föregås alltid av mail-/ telefonkontakt för att hitta bästa tid, plats och turförslag för er grupp samt bekräfta tillgänglighet av cykelanpassade rum på Slottsskogens Bike Hostel.
Bokning bekräftas av full betalning av bokad tjänst på avtalat datum. 

AVBOKNINGSREGLER
Guidad tur eller paket Guide + boende kan avbokas av kund enligt följande:
Avbokning tidigare än 10 dagar innan turdatum -  full återbetalning

Avbokning från 9-5 dagar innan turdatum - 50% återbetalning

Avbokning senare än 5 dagar innan turdatum - ingen återbetalning.

Guidad tur som aktivitet eller del av paket kan avbokas av guiden pga yttre omständigheter såsom väder och vind. Tjänsten kan komma att ersättas av likvärdig tjänst dvs en av våra fantastiska kollegor som guidar i området eller ett likvärdigt boende i centrala Göteborg. 

Vid avbokning av köpt tjänst & paket som inte ersatts av ovanstående är det full återbetalning till kund.


 

BOOKING RULES FOR GUIDED TOURS & MTB PACKAGES

BOOK A GUIDED TOUR OR A MTB PACKAGE

Booking is always preceded by email / telephone contact to find the best time, place and tour suggestions for your group and confirm the availability of bicycle-adapted rooms at Slottsskogens Bike Hostel.

Booking is confirmed by full payment of booked service on the agreed date.

CANCELLATION RULES

Guided tour or package Guide + accommodation can be canceled by the customer as follows:

Cancellation earlier than 10 days before tour date - full refund.

Cancellation from 9-5 days before tour date - 50% refund.

Cancellation later than 5 days before tour date - no refund.

Guided tour as an activity or part of a package can be canceled by the guide due to external circumstances such as weather and wind.

The position may be replaced by an equivalent service, ie one of our fantastic colleagues who guides in the area or an equivalent accommodation in central Gothenburg.

In the event of cancellation of purchased service & packages that have not been replaced by the above, there is a full refund to the customer.